Aby koty żyły długo i zdrowo

Warunki korzystania

Nota prawna

Niniejszy serwis został przygotowany przez Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.” lub „Spółka”), jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Odpowiedzialność Użytkownika

Przystępując do korzystania z serwisu, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na warunki określone poniżej, bez możliwości zgłaszania zastrzeżeń do ich treści. Jeżeli nie akceptują Państwo poniższych warunków, prosimy o opuszczenie serwisu.

Przystępując do korzystania z serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i praw majątkowych osób trzecich.

Korzystanie z treści

Cała zawartość niniejszej witryny internetowej stanowi własność Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. i jest chroniona przez prawo autorskie. Udziela się zezwolenia na korzystanie z dokumentów (takich jak informacje prasowe, arkusze danych i najczęściej zadawane pytania) zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej pod następującymi warunkami:

 1. niniejsza informacja zostanie zamieszczona we wszystkich dokumentach, a w szczególności zostanie umieszczona wraz z informacją o prawach autorskich;
 2. zastosowanie wspomnianych dokumentów będzie miało charakter wyłącznie informacyjny, medialny i własny lub niekomercyjny, a dokumenty nie będą kopiowane ani umieszczane w sieciach komputerowych lub rozpowszechniane przez media komercyjne;
 3. żadne dokumenty nie będą modyfikowane w jakikolwiek sposób. Wykorzystanie do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zakazane i może skutkować poważnymi karami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego oraz karnego. Naruszenia będą ścigane.

Udzielone powyżej zezwolenie nie obejmuje wykorzystania projektu lub układu witryny internetowej zdrowie-kota-seniora.pl ani jakiejkolwiek innej strony będącej własnością jednej z firm grupy Boehringer Ingelheim bądź przez nią obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej. Elementy tych witryn internetowych są chronione prawami autorskimi, a także przepisami dotyczącymi projektów graficznych, znaków handlowych, nieuczciwej konkurencji i innymi. Nie mogą być one kopiowane ani naśladowane w całości bądź w części. Znaki handlowe, szata graficzna, logo, elementy graficzne, dźwięki lub obrazy z witryny internetowej firmy Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. nie mogą być kopiowane ani retransmitowane, chyba że określona firma Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o., właściciel praw autorskich, udzieli na to wyraźnego zezwolenia.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. jako poufne. Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Korzystanie z tej strony może być rejestrowane.

Wszelkie prawa, których w niniejszym dokumencie nie udzielono w sposób wyraźny, są zastrzeżone.

Informacja o znakach towarowych

Pojawiające się na niniejszej stronie internetowej nazwy handlowe produktów Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o., niezależnie od tego, czy są wyróżnione czcionką pogrubioną lub znakiem ®, czy też nie, są znakami towarowymi podmiotów należących do grupy firm Boehringer Ingelheim. Nazwy innych firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Używanie tych znaków towarowych oraz nazwy i logo firmy Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. , z wyjątkiem zezwolenia określonego powyżej, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa karnego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. i/lub jej dostawcy w żaden sposób nie oświadczają, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach graficznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są odpowiednie do jakichkolwiek celów.

Wszelkie takie dokumenty i materiały graficzne są zamieszczane „w stanie, w jakim są”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. i/lub jej dostawcy niniejszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji lub warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub warunków wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszalności praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko związane z dostępem do niniejszej strony internetowej i korzystaniem z jej zawartości. Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.  i/lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe, ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków spowodowane działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym działaniem deliktowym, wynikające z lub pozostające w związku z użyciem lub zastosowaniem informacji dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Dokumenty oraz powiązane elementy graficzne opublikowane na tym serwerze mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.  i/lub jej dostawcy mogą w dowolnym momencie wprowadzać poprawki i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w tym miejscu.

Niemniej Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne, nie może tego jednak zagwarantować. Jednocześnie Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do informacji zawartych w serwisie w każdej chwili i bez uprzedzenia.

Informacja o produktach

Dokumenty dotyczące produktów farmaceutycznych nie powinny zastępować konsultacji z przedstawicielem fachowego personelu medycznego lub innym wykwalifikowanym specjalistą. Gdy potrzebna jest porada w sprawie określonego problemu zdrowotnego, należy zawsze skonsultować się z przedstawicielem fachowego personelu medycznego.

Uwagi dotyczące oprogramowania, dokumentów i usług dostępnych w niniejszej witrynie internetowej

Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków spowodowane działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym działaniem deliktowym, wynikające z użycia lub działania oprogramowania, dokumentacji, świadczenia lub niedostarczenia usług lub informacji dostępnych w niniejszej witrynie lub spowodowane działaniem związanym z powyższym.

Łącza do stron internetowych osób trzecich

Niektóre łącza zamieszczone w tym miejscu prowadzą poza stronę Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. , do zewnętrznych witryn internetowych. O ile nie podano inaczej w metryce zewnętrznej witryny internetowej, strony, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.  i żaden podmiot należący do Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.  nie jest odpowiedzialny za zawartość takiej strony, jakiekolwiek łącza na niej zamieszczone ani żadne zmiany lub aktualizacje takich stron. Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. nie jest również odpowiedzialny za prezentacje z zastosowaniem mediów strumieniowych ani jakiekolwiek inne formy transmisji z takiej strony. Łącza zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody Użytkownika; zamieszczenie łącza nie oznacza aprobaty strony, do której prowadzi łącze, Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. .

Pytania i informacje zwrotne

Pytania i inne informacje zwrotne kierowane Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. poprzez niniejszą witrynę internetową nie powinny dotyczyć kwestii osobistych związanych ze zdrowiem ani określonych produktów dostępnych wyłącznie na receptę; takie problemy należy konsultować z przedstawicielami fachowego personelu medycznego. W przypadku otrzymania od Użytkownika tych dokumentów informacji zwrotnych, takich jak pytania, uwagi, sugestie itp. dotyczące zawartości tych dokumentów, informacje takie będą uważane za jawne, Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. nie będzie wiązać żadne zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tych informacji, wobec czego informacje te będą mogły być powielane, użytkowane, ujawniane i rozpowszechniane do innych odbiorców bez ograniczeń — z tym, że jeżeli wymagają tego właściwe przepisy o ochronie prywatności, tylko w formie zanonimizowanej.

Informacja o treści

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w serwisie nie są również publikowane w ramach działań reklamowych, zgodnie z literą prawa.

Dane osobowe

Niniejsze oświadczenie o Prywatności dostarcza informacji w jaki sposób Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających niniejszy serwis.

Używając tej strony, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji określonych w niniejszej sekcji. Użytkownik uznaje również prawo Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. do okresowej zmiany, modyfikacji, dodawania, usuwania lub aktualizacji w inny sposób niniejszych warunków wedle uznania Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszą informacje Użytkownik znajdzie na stronie główniej serwisu oraz w każdej witrynie, na której wymagane są dane osobowe. W miejscach witryny, gdzie gromadzone są dane osobowe, mogą pojawiać się dalsze wyjaśnienia dotyczące celów w jakich dane są wykorzystywane przez Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. 

W każdym przypadku gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa (tj. zgodzie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 1. Zobowiązanie

Dane osobowe dotyczą informacji takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z opisanymi niżej zasadami, niemniej Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania tych danych również do innych celów w wymiarze dozwolonym lub wymaganym przez przepisy prawa lub w celu umożliwienia prowadzenia wszelkiego rodzaju dochodzeń praw Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. 

 1. Formularz kontaktowy i inne zapytania

Przetwarzamy dane Użytkownika w celu dostarczenia mu uzgodnionych lub zamówionych usług w tej witrynie internetowej

 • w związku z rejestracją lub logowaniem,
 • w związku z udziałem Użytkownika w szkoleniach i wydarzeniach,
 • w związku z przesyłanymi przez nas pytaniami dotyczącymi produktów lub możliwych działań niepożądanych.
 1. Dane logowania

W przypadku korzystania z witryny internetowej niektóre dane, w tym dane przesyłane przez przeglądarkę (adres IP, pliki cookie, poprzednio wyświetlana strona internetowa, godzina i data, przeglądana treść) mogą być tymczasowo zapisywane. Używamy tych danych w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej witryny oraz, jeśli to konieczne, do przeglądu i egzekwowania naszych praw oraz praw osób trzecich w przypadku szkody lub naruszenia przepisów prawnych, naszych warunków użytkowania oraz praw osób trzecich.

Używamy plików cookie oraz podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe, obrazy „web beacons” oraz czyste pliki GIF (zwanych dalej „plikami cookie”). Plików cookie używamy z przyczyn technicznych, np. do przywrócenia sesji Użytkownika po zalogowaniu, jeśli poprzednia sesja została przerwana ze względu na brak aktywności. Te pliki cookie nie są wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej przez Użytkownika.

 1. przekazywanie danych do stron trzecich

Możemy przekazywać informacje osobowe stronom trzecim.

 1. Obowiązki sprawozdawcze wobec organów rejestracyjnych oraz egzekwowanie praw

Jako firma farmaceutyczna, podlegamy szczególnym przepisom, np. w zakresie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Niektóre z tych przepisów wymagają od nas przesyłania sprawozdań dotyczących Użytkownika organom regulacyjnym lub innym organom na całym świecie (w tym w krajach, gdzie poziom ochrony danych może być inny niż w UE). Przekazujemy organom dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

W celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich, możemy również ujawniać dane posiadaczom praw, konsultantom oraz organom zgodnie z przepisami prawa.

 1. Usługodawca

Angażujemy usługodawców do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach opisanych w niniejszej informacji na temat ochrony danych. Tacy usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami oraz pod naszą kontrolą, zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie prywatności danych.

 1. Spółki Boehringer Ingelheim

W ramach globalnej grupy spółek angażujemy pozostałe przedsiębiorstwa Boehringer Ingelheim wspierające nas w przetwarzaniu danych. Takie spółki grupy przetwarzają dane wyłącznie w celach wskazanych w tym oświadczeniu o ochronie danych.

 1. Przesyłanie danych do odbiorców spoza UE

Niektórzy z tych usługodawców oraz spółek X przetwarzają dane osobowe poza UE. W tych przypadkach zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych pozwalający na zgodność z prawem europejskim (zwykle poprzez unijne standardowe klauzule umowne publikowane przez Komisję Europejską).

 1. usunięcie danych osobowych

Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne dla celu przetwarzania, który oznacza głównie dostarczanie naszych usług żądanych przez Użytkownika. Oznacza to na przykład, że będziemy przesyłać Użytkownikowi biuletyny dopóki nie wycofa on subskrypcji, lub że będziemy przechowywać jego dane (login, zawód, nazwisko itp.) tak długo, jak będzie on utrzymywać u nas swoje konto Użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe przechowujemy. Jeżeli Użytkownik przekazał dane osobowe na podstawie umowy lub zgody, przysługuje mu prawo do otrzymania tych danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może zażądać usunięcia lub poprawy jego danych albo ograniczenia przetwarzania tych danych. W przypadku, gdy informacje osobowe Użytkownika są przekazywane do kraju spoza UE, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony, Użytkownik ma prawo żądać wydania kopii umowy zapewniającej odpowiednią ochronę danych osobowych.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, może on wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika na podstawie równowagi interesów, Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych. W takim przypadku nie będziemy wykorzystywać jego danych, chyba że nasze interesy okażą się nadrzędne. Użytkownik może sprzeciwić się użytkowaniu jego danych dla bezpośrednich celów marketingowych np. otrzymywaniu wiadomości e-mail, w dowolnym czasie, bez dalszego rozpatrywania.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych, lub w celu wykonania swoich uprawnień, użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym czasie https://www.boehringer-ingelheim.pl/kontakt lub może bezpośrednio skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com